Regulamin Aqua Fitness

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Regulamin uczestnictwa

„Aqua Fitness 55+”

I. Zasady ogólne

1. Każdy uczestnik zajęć programu „ Aqua Fitness 55+” jest obowiązany do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu uczestnictwa dostępnego na stronie www.akademiaaktywnosci.eu jak też przepisów obowiązujących na terenie danego obiektu (pływalni) na której odbywają się zajęcia.

2. Uczestnikiem zajęć na basenie w ramach programu „Aqua Fitness 55+”, zwanych dalej „zajęciami”, może zostać w szczególności osoba, która ukończyła 55 lat . Każdorazowo szczegóły naboru określane są w ogłoszeniu dot. naboru. Limit wiekowy nie dotyczy wolontariuszy.

3. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć, należy natychmiast zaprzestać uczestnictwa w zajęciach oraz niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia.

4. Biorąc udział w zajęciach uczestnik potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy ćwiczeń oraz że na przestrzeni ostatniego tygodnia nie występowały u niego i innych domowników symptomy chorób zakaźnych, a także nie ma podwyższonej temperatury ani kaszlu.
Za skutki wynikające z nieprzestrzegania niniejszych zasad uczestnictwa, w szczególności uczestnictwa w zajęciach pomimo przeciwwskazań, a także niedostosowanie się do poleceń i wskazówek instruktora, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zajęciach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby z prawem do ich modyfikowania.

6. Zajęcia prowadzone są w grupach 15-25 osobowych. Maksymalna liczba osób na zajęciach może ulec zmianie z uwagi na inne odbywające się zajęcia na pływalni.

7. Warunkiem wejścia na zajęcia jest:
– telefoniczne dokonanie zapisu,
– w przypadku udziału w dodatkowych zajęciach odpłatnych, także dokonanie opłaty do 20 dnia miesiąca poprzedzającego. Dokonując opłaty należy w opisie przelewu wpisać: Imię i Nazwisko, rodzaj zajęć; miesiąc; dzień i godz. zajęć (np. Jan Kowalski; Aqua Fitness; marzec; basen Delfin; Czwartek 15.30),
– wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach oraz deklaracji dostępnej na stronie www.akademiaaktywnosci.eu lub https://www.radom.pl/dla-mieszkancow/sport/realizowane-zajecia-i-programy/aqua-fitness-55 (jeden raz w roku),
– złożenie podpisu na liście obecności uczestników,
– posiadanie stroju kąpielowego, czepka oraz klapek,
– wejście na basen możliwe jest po pobraniu paska z czujnikiem elektronicznym w kasie basenu (obowiązuje limit czasu 70 minut). Opłata za każdą minutę przekroczenia czasu,
– przed wejściem do szatni należy zmienić obuwie,
– w szatni należy pozostawić urządzenia elektroniczne,
– przed wejściem na halę basenową wszyscy zobowiązani są do kąpieli pod prysznicem z użyciem środków myjących.

8. Dwukrotna, bezpośrednio następująca po sobie nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach powoduje wykreślenie z listy uczestników.

II. Zasady korzystania z zajęć na pływalni

1. Zajęcia odbywają tylko w obecności prowadzącego instruktora, któremu muszą podporządkować się wszyscy uczestnicy.

2. Zajęcia odbywają się według ściśle określonego harmonogramu, do którego należy się dostosować przychodząc punktualnie na zajęcia.

3. Z zajęć nie wolno korzystać:
– osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
– chorym na górne drogi oddechowe (kaszel, katar, itp.),
– z chorobami układu wydalania,
– osobom mającym trudności w oddychaniu,
– osobom cierpiącym na zaburzenia równowagi, padaczkę, choroby zakaźne,
– osobom z niewydolnością układu krążenia,
– osobom uczulonym na środki dezynfekujące.

4. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, nie powinny korzystać z zajęć. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z zajęć przez te osoby.

5. Wszelkie urazy, skaleczenia należy zgłaszać instruktorowi.

6. Na basenie kategorycznie zabrania się:
– biegania, skoków do wody, wpychania innych uczestników do wody, spożywania żywności, żucia gumy, wszczynania fałszywych alarmów.

7. Po wyjściu z zajęć należy odpocząć 20-30 minut.

8. Przy naborze mogą być potraktowane preferencyjnie osoby, które posiadają udokumentowaną pracę wolontariusza podczas imprez sportowo-rekreacyjnych wspomaganych przez Akademię Aktywności.

 

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Regulamin Mocny Kręgosłup

Regulamin Mocny Kręgosłup

Regulamin uczestnictwa MOCNY KRĘGOSŁUP / JOGA. I. Zasady ogólne 1. Każdy uczestnik zajęć ww. programu jest obowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem uczestnictwa oraz regulaminami obowiązującymi na terenie obiektów na których organizowane są zajęcia oraz ich przestrzegania. 2. Uczestnikiem nieodpłatnych mogą być mieszkańcy Radomia, którzy ukończyli 50 lat, (nie dotyczy wolontariuszy), zapisali się na zajęcia. Każda zapisana osoba musi wypełnić i podpisać zgłoszenie uczestnictwa i przekazać go na pierwszych zajęciach instruktorowi prowadzącemu zajęcia jeden raz w roku. 3. Zajęcia nieodpłatne dla uczestnika odbywają się jeden raz w tygodniu. Zajęcia są organizowane tylko w przypadku pozyskania pełnego finansowania na realizację zajęć. Udział w każdych dodatkowych zajęciach dla uczestnika w ciągu tygodnia jest możliwy tylko na zasadach odpłatnych. Opłata powinna być wniesiona do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc którego dotyczy opłata na konto: MBank 35 1140 2004 0000 3102 8079 3053. 4. Ogłoszenie naboru uczestników zajęć jest prowadzone za pomocą strony internetowej Akademii Aktywności, FB lub za pośrednictwem lokalnych mediów publicznych. 5. Uczestnicy nie są objęci ubezpieczeniem OC i NW. 6. Biorąc udział w zajęciach uczestnik potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy ćwiczeń. W przypadku poważnych problemów z kręgosłupem, przed przyjściem na tego rodzaju zajęcia należy skonsultować się z lekarzem. 7. Za skutki wynikające z nieprzestrzegania niniejszych zasad uczestnictwa, w szczególności uczestnictwa w zajęciach pomimo przeciwwskazań, a także niedostosowanie się do poleceń i wskazówek instruktora, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z uczestnikami zajęć wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zajęciach na potrzeby reklamowe, promocyjne a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby z prawem do ich modyfikowania. II. Zasady korzystania z zajęć 1. Zajęcia odbywają tylko w obecności prowadzącego instruktora. 2. Zajęcia odbywają się według ściśle określonego harmonogramu, do którego należy się dostosować przychodząc odpowiednio wcześniej. 3. Wszyscy uczestnicy muszą się podporządkować instruktorowi prowadzącemu zajęcia. 4. W szatni należy pozostawić urządzenia elektroniczne. 5. Na sali ćwiczeń obowiązują stroje sportowe. 6. Z zajęć nie wolno korzystać: – osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, – chorym na górne drogi oddechowe (kaszel, katar), – osobom mającym trudności w oddychaniu, – osobom cierpiącym na zaburzenia równowagi, padaczkę, choroby zakaźne, – osobom z niewydolnością układu krążenia. 7. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności fizycznej bądź samopoczucia, nie powinny korzystać z zajęć. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z zajęć. 8. Warunkiem udziału w zajęciach jest posiadanie własnego ręcznika, wygodnego stroju sportowego oraz potwierdzenie obecności na zajęciach. 9. Zajęcia prowadzone są w grupach z instruktorem. Trwają 45-60 minut. 10. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć należy natychmiast zaprzestać uczestnictwa w zajęciach oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie instruktora prowadzącego zajęcia. 11. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach, bezpośrednio następujące po sobie powoduje wykreślenie z listy uczestników. Usprawiedliwienia należy zgłaszać do instruktora przed planowaną nieobecnością.  

Regulamin Nordic Walking

Regulamin Nordic Walking

Regulamin uczestnictwa w zajęciach „Nordic Walking”. I. Zasady ogólne 1. Zajęcia są adresowane do mieszkańców Miasta Radomia, nieposiadających przeciwwskazań do uprawiania dyscyplin sportowych o charakterze wytrzymałościowym. 2. Uczestnikiem zajęć Nordic Walking może zostać osoba która ukończyła 50 lat. 3. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona. 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: – zapisanie się na zajęcia oraz dostarczenie podpisanego zgłoszenia uczestnictwa na pierwszych zajęciach każdego roku; – posiadanie wygodnego stroju sportowego oraz kijków nordic walking. 5. Uczestnicy zobligowani są do przestrzegania aktualnych zasad bezpieczeństwa oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 6. Biorąc udział w zajęciach uczestnik potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy ćwiczeń. 7. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. Za skutki wynikające z nieprzestrzegania niniejszych zasad uczestnictwa, w szczególności uczestnictwa w zajęciach pomimo przeciwwskazań, a także wynikające z niedostosowania się do poleceń i wskazówek instruktora, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zajęciach na potrzeby reklamowe, promocyjne a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby z prawem do ich modyfikowania. 9. Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do przestrzegania poleceń instruktora. 10. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia zainteresowanych poprzez zbyt nadmierne wykonywanie ćwiczeń niezgodnych z indywidualnymi możliwościami psychoruchowymi oraz sprzecznymi z zaleceniami instruktora. 11. Uczestnicy zobligowani są do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej. II. Zasady korzystania z zajęć 1. Zajęcia prowadzone są z instruktorem w grupach – 20 osobowych. 2. Czas trwania zajęć 60 min. 3. Dwukrotna nieusprawiedliwiona, bezpośrednio następująca po sobie nieobecność na zajęciach, powoduje wykreślenie z listy uczestników. 4. Zajęcia odbywają się według ściśle określonego harmonogramu, do którego należy się dostosować przychodząc odpowiednio wcześniej. 5. Wszyscy uczestnicy muszą się podporządkować instruktorowi prowadzącemu zajęcia. 6. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych (np. intensywne opady deszczu, niska temperatura lub silne podmuchy wiatru) zajęcia mogą zostać odwołane. Decyzję o odwołaniu zajęć podejmuje każdorazowo prowadzący zajęcia. O fakcie odwołania zajęć prowadzący poinformuje uczestników w ustalony z grupą sposób oraz przekazuje informację do koordynatora programu. 7. Z zajęć nie wolno korzystać: – osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających; – w okresie pooperacyjnym; – przy podwyższonym ciśnieniu; – trening nie jest zalecany podczas zaostrzenia wszelkich chorób przewlekłych; – uczestnictwo w zajęciach nie wskazane jest, jeśli istnieją poważne problemy układu mięśniowo-szkieletowego; – osobom chorym na choroby zakaźne, uprawiać nordic walking można tylko za zezwoleniem lekarza. 8. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć, należy natychmiast zaprzestać uczestnictwa w zajęciach oraz niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia. 9. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, nie powinny korzystać z zajęć. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z zajęć przez te osoby.